Systemlösningar

Bild: 2016-02/systemlosning.jpg

Värmeproduktion

Installation av nytt värmesystem

Det bästa är nästan alltid att värmesystemet byggs kring ett vattenburet distributionssystem dvs. radiatorer eller golvvärme.

Vattnet kan sedan värmas med pellets, pellets i kombination med solfångare eller värmepump i kombination med solfångare.

Väljs alternativet pellets installeras en panna med pelletsbrännare och inbyggd beredning av tappvarmvatten.

I alternativet pellets i kombination med solfångare installeras en enklare s.k. laddpanna med pelletsbrännare och en ackumulatortank. Ackumulaturtanken blir ”hjärtat” i systemet dvs. hit tillförs värme från pelletspannan och solfångarna och härifrån tas värme till värmesystemet. Här bereds också tappvarmvatten. I anläggningar utan ackumulatortank väljs en panna med inbyggd beredning av tappvarmvatten.

I alternativet med värmepump i kombination med solfångare installeras en värmepump till vilken solfångarna ansluts. I värmepumpen produceras värme och tappvarmvatten,

Väljs ett alternativ med pellets bör denna kunna levereras från distributionsbilen till ett s.k. bulkförråd varifrån den transporteras till pannan. För att få bra pris på pelletsen och så få transporter som möjligt bör ett bulkförråd till en normalvilla rymma ca 7kbm och för större anläggningar proportionellt mer.
Ett alternativ till bulkförråd är s.k. veckoförråd som fylls manuellt med säckad pellets. Säckad pellets är dock dyrare och kräver en del arbete.

Konvertering av befintlig olje-/vedpanna
Det enklaste och billigaste sättet att konvertera till pelletsbränsle är oftast att behålla den befintliga olje-/vedpannan och i denna montera en pelletsbrännare. Man bör dock betänka att detta oftast ger en sämre verkningsgrad och mer arbete med askhantering och sotning än om man byter till en ny panna.

Alternativt byts den gamla pannan mot en värmepump i kombination med solfångare.

Väljs ett alternativ med pellets bör denna kunna levereras från distributionsbilen till ett s.k. bulkförråd varifrån den transporteras till pannan. För att få bra pris på pelletsen och så få transporter som möjligt bör ett bulkförråd till en normalvilla rymma ca 7kbm och för större anläggningar proportionellt mer.
Ett alternativ till bulkförråd är s.k. veckoförråd som fylls manuellt med säckad pellets. Säckad pellets är dock dyrare och kräver en del arbete.

Konvertering vid direktelsuppvärming
För en fullständig konvertering av ett uppvärmningssystem med direktel, dvs. elradiatorer och elektrisk varmvattenberedare, gäller att värmesystemet byggs kring ett vattenburet distributionssystem dvs. radiatorer eller golvvärme

Vattnet kan sedan värmas med pellets, pellets i kombination med solfångare eller värmepump i kombination med solfångare.

Väljs alternativet pellets installeras en panna med pelletsbrännare och inbyggd beredning av tappvarmvatten.

I alternativet pellets i kombination med solfångare installeras en enklare s.k. laddpanna med pelletsbrännare och en ackumulatortank. Ackumulaturtanken blir ”hjärtat” i systemet dvs. hit tillförs värme från pelletspannan och solfångarna och härifrån tas värme till värmesystemet. Här bereds också tappvarmvatten. I anläggningar utan ackumulatortank väljs en panna med inbyggd beredning av tappvarmvatten.

I alternativet med värmepump i kombination med solfångare installeras en värmepump till vilken solfångarna ansluts. I värmepumpen produceras värme och tappvarmvatten,

Väljs ett alternativ med pellets bör denna kunna levereras från distributionsbilen till ett s.k. bulkförråd varifrån den transporteras till pannan. För att få bra pris på pelletsen och så få transporter som möjligt bör ett bulkförråd till en normalvilla rymma ca 7kbm och för större anläggningar proportionellt mer.
Ett alternativ till bulkförråd är s.k. veckoförråd som fylls manuellt med säckad pellets. Säckad pellets är dock dyrare och kräver en del arbete.

I vissa fall rekommenderar vi en delkonvertering. Det innebär att en pelletskamin monteras strategiskt och tar den största delen av uppvärmningen, medan resterande del av uppvärmningen samt uppvärmningen av tappvarmvattnet sker med det befintliga systemet.

Elproduktion

Installation av solceller för elproduktion.
Vid installation av solceller kan man beroende på anläggningens storlek antingen välja att ladda ackumulatorer (batterier) eller koppla anläggningen till elnätet.
I mindre anläggningar (≥1000W) är det vanligaste att ladda ackumulatorer till vilka man sedan kopplar en mindre last, t.ex. belysning.
I större anläggningar kan man välja att antingen ansluta solcellerna till det lokala elnätet direkt via en växelriktare eller ansluta solcellerna till en solsträngsoptimerare, EnergyHub och energilager.

Rådgör alltid med det lokala nätbolaget angående eventuell inkoppling på nätet.

Systemdelarna i korthet

Pelletspanna
Panna med automatisk förbränning av pellets. Kan ha integrerad alternativt separat förbränningsutrustning.
Olika former av mer eller mindre automatiserade rengörings- och uraskningsfunktioner finns. Pannor med utseende som en kamin, dvs. glaslucka framför ”elden”, förkommer också.

Pelletsbrännare
Brännare för automatisk förbränning av pellets som monteras i pelletspanna alternativt olje-/vedpanna.

Pelletskamin
Termostatstyrd kamin med inbyggd utrustning för automatisk förbränning av pellets. Kaminen värmer rumsluften och har ofta en inbyggd konvektionsfläkt. Det finns kaminer som även kan eldas med ved.
Vattenmantlade pelletskaminer förkommer också. Dessa fungerar som pelletspannor.

Ackumulatortank
Vattentank för ackumulering av värme. Tanken fungerar normal som hjärtat i anläggningen, dvs. hit tillförs värme från pelletspanna och eventuella solfångare. I tanken brukar normalt också en elpatron monteras som reserv. Även andra värmekällor kan anslutas t.ex. vattenmantlade vedspisar/kaminer. Från tanken tas värme till radiatorerna eller golvvärmen. I tanken bereds även tappvarmvattnet. Tappvarmvattnet och solfångarnas frysskyddade vätska har separata kamflänsslingor i tanken.

Pelletsförråd/bulkförråd
Pelletleverantörens distributionsbil blåser in pellets i förrådet.
För att få bra pris på pelletsen och så få transporter som möjligt bör ett bulkförråd till en normalvilla rymma ca 7 kbm.
Pelletsen transporteras automatiskt till brännaren/pannan med en transportskruv eller med ett vakumsystem.

Transportskruv för pellets
Vanligen ett plaströr med en skruvspiral i. Skruvspiralen är oftast kärnlös varför skruven kan böjas. Kan ej monteras brantare än 45 grader.

Vakuumsystem för transport av pellets
Sug (fungerar som en kraftigare dammsugare) och avskiljare med mellanförråd monteras vid panna. Sugen transporterar pelletsen från bulkförrådet i en slang. Från mellanförrådet skruvas pelletsen till pannan/brännaren.

Solfångare
I solfångaren värms vätska som pumpas till ackumulatortanken så att denna värms.
Det finns plana solfångare, svarta absorbatorplåtar i en isolerad låda täckt med en glasskiva, och det finns s.k. vakumsolfångare, som består av runda glasrör med svarta absorbatorplåtar. Solfångarna monteras i söderläge. Normalt placeras de på byggnadens tak, men de kan även monteras fristående.

Solceller
Solceller omvandlar solljus till el i form av likström. Solfångarna monteras i söderläge. Normalt placeras de på byggnadens tak, men de kan även monteras fristående.


Växelriktare
Växelriktare omvandlar likström (från t.ex. solceller) till växelström.

Kontakta oss

Kretsloppsenergi i Kummelnäs AB
Skansstigen 6
132 37 Saltsjö Boo


Tel: 070-391 59 95

E-post: info@kretsloppsenergi.com

http://www.svensksolenergi.se/
http://www.pelletsforbundet.se/